Hledat

Obchodní podmínky POLYGON Singing Rock

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

PDF verze ke stažení

Výcvikových polygonů SINGING ROCK, jejichž provozovatelem je:
SINGING ROCK s.r.o.
se sídlem Poniklá 317, 514 01 Poniklá
identifikační číslo: 03741044
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36256

Pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese polygon.singingrock.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1.
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) polygonu SINGING ROCK s.r.o., se sídlem Poniklá 317, 514 01 Poniklá, identifikační číslo: 03741044, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36256 (dále jen „Poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služby (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Objednatel“) prostřednictvím rezervačního systému Poskytovatele provozovaného na webové stránce umístněné na internetové adrese polygon.singingrock.cz (dále jen „Rezervační systém“). Informace o nabízených službách jsou dostupné na hlavní webové stránce Poskytovatele v oddělení polygonu na internetové adrese (dále jen „Hlavní webová stránka“) www.singingrock.cz/polygon.

1.2.
Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.3.
Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém i anglickém jazyce.

1.4.
Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1.
Na základě registrace Objednatele provedené v Rezervačním systému může Objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“) může Objednatel provádět objednávání služeb. Registrace automaticky umožňuje využití následujících výhod:

 • uživatelský účet nabízí Objednateli možnost sledovat historii objednávek a objednaných služeb (typ školení, termín proškolení, cena školení)
 • zasílání informačních emailů o detailech objednaného školení a blížícího se konce platnosti osvědčení

2.2.
Při registraci v Rezervačním systému a při objednávání služeb je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Objednatelem v Uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou Poskytovatelem považovány za správné.

2.3.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.
Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. V případě ztráty uživatelských údajů nebo podezření na zneužití uživatelských údajů je Objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele.

2.5.
Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Objednatel svůj Uživatelský účet déle než 6 let nevyužívá, na žádost Objednatele, či v případě, kdy Objednatel poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

3. Uzavření smlouvy

3.1.
Veškerá prezentace služeb umístěná na Hlavní webové stránce je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu.

3.2.
Hlavní webová stránka obsahuje informace o nabízených službách, a to včetně časové dotace a ceny za konkrétní službu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Na faktuře je vždy daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů připočtena. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Hlavní webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost stran uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Jednotlivá nabízená školení vyžadují platnou lékařskou prohlídku zaměřenou na pohyb ve výškách a nad volnou hloubkou s kladným doporučením lékaře a zdravotní stav umožňující pohyb ve výškách a nad volnou hloubkou. Rozsah jednotlivých typů školení je uveden v osnově školení na stránkách http://www.singingrock.cz/polygon.

3.3.
Pro objednání vybraných služeb vyplní Objednatel objednávkový formulář v Rezervačním systému. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném školení (příslušnou službu v příslušném termínu za příslušnou cenu „registruje“ Objednatel do „elektronického nákupního košíku“ Rezervačního systému polygonu),
 • fakturační údajích Objednatele a doručovacích údajů pro zaslání osvědčení Objednateli,
 • osobě/osobách, která/kteří se vybraného školení zúčastní (jméno a datum narození).

3.4.
Před odesláním objednávky Poskytovateli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Objednatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Dokončit registraci a odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.

3.5.
Odeslání objednávky se považuje za takový úkon Objednatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou službu, cenu, osobu Objednatele, a je ze strany Objednatele závazný. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito Obchodními podmínkami na Hlavní webové stránce a potvrzení Objednatele o tom, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil.

3.6.
Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v Uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „Elektronická adresa Objednatele“). Elektronickou poštou Objednatel také při potvrzení objednávky Poskytovatelem obdrží dokumenty s podrobnými informacemi o objednané službě.

3.7.
Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Objednateli elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu Objednatele.

3.8.
Objednatel se na školení objednává pouze přes rezervační systém, jedině takto je zaručeno, že mu bude zajištěno místo.

3.9.
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Poskytovatel splnit, zašle Objednateli na Elektronickou adresu Objednatele nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Objednatele.

3.10.
Nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací nabídky Objednatelem prostřednictvím Elektronické pošty objednatele.

3.11.
Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena služby a platební podmínky

4.1.
Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby dle Smlouvy může Objednatel uhradit Poskytovateli následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovnách Poskytovatele (dále jen „Polygon“) na adrese v den uskutečnění školení (tato možnost úhrady platí pouze pro školení Třída 1 – Střechy a konstrukce, Třída 2 – Lanové přístupy):
  • SINGING ROCK, s.r.o., Poniklá 317, 514 01 Poniklá
  • SINGING ROCK, s. r.o., Huťská 250, 272 01 Kladno
  • Lezecká stěna DURO, Slaměníkova 23b, 614 00 Brno
  • Polygon HLUBINA, Dolní oblast Vítkovice/Areál bývalého dolu Hlubina, Strojovna těžebního stroje, 703 00 Ostrava
  • Požární služby Ústí nad Labem, Drážďanská 824/7A, 400 07 Ústí nad Labem
 • bezhotovostně uhrazením faktury převodem na účet Poskytovatele č. 7711177111/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Účet Poskytovatele“);
 • bezhotovostně přes platební terminál v provozovně Poskytovatele na adrese SINGING ROCK, s.r.o., Poniklá 317, 514 01 Poniklá

4.2.
Společně s cenou je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním zkontrolovaného vybavení OOPP ve smluvené výši Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zkontrolovaného vybavení OOPP.

4.3.
Prodávající požaduje od kupujícího platbu předem na následující typy školení: IRATA a Stromolezení, a to 14 dnů před začátkem školení.

4.4.
V případě platby v hotovosti je cena splatná v okamžiku po skončení objednané služby. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 14 dnů od uzavření Smlouvy, není-li sjednáno jinak. Je-li Smlouva uzavřena v době kratší než 14 dnů přede dnem poskytnutí služby, je splatná ihned.

4.5.
V případě bezhotovostní platby na základě faktury je Objednatel povinen uhrazovat cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

4.6.
Podkladem k platbě za objednané služby bude Poskytovatelem Objednateli vystaven daňový doklad – faktura. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

Daňový doklad – fakturu zašle Poskytovatel buď v elektronické podobě na Elektronickou adresu Objednatele nebo poštou, případně PPL. Elektronická fakturace je českými i evropskými zákony uznávaná a podporovaná forma vystavování, zasílání a uchovávání daňových dokladů (faktur). Elektronické daňové doklady mají stejnou váhu jako papírové. Podrobné legislativní podmínky používání daňových dokladů v elektronické podobě naleznete v následujících zákonech (ve znění pozdějších předpisů): Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH; Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

4.7.
Uzavřené školení pro společnosti, ať už v Polygonu nebo na místě Objednatele, je uskutečněno pro minimální fakturovaný počet 5 osob.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.
Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli odesláno prostřednictvím Elektronické pošty Objednatele na adresu pavlina.poncova@singingrock.cz.

5.2.
Přijetí odstoupení Smlouvy potvrdí Poskytovatel Objednateli bez zbytečného odkladu v textové podobě.

5.3.
V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší.

5.4.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Smlouvu nebo její část v případě:

 • školení pro veřejnost, kterého se nezúčastní minimální počet osob potřebný pro uspořádání školení dle ust. 6.3. Obchodních podmínek

5.5.
Stornopodmínky
V případě, že Objednatel provede storno:

 • 14 a více dní před uskutečněním školení, Poskytovatel vrací Objednateli 100% ceny školení
 • 4-13 dní před uskutečněním školení, Poskytovatel vrací Objednateli 30% ceny školení
 • méně jak 3 dny před uskutečněním školení, Poskytovatel Objednateli nevrací fakturovanou částku

V případě, že Objednatel, resp. účastník školení dodá potvrzení od lékaře, že se ze zdravotních důvodů nemůže školení zúčastnit, mohou se strany dohodnout na zrušení účasti účastníka na daném školení a vrácení uhrazené Ceny nebo její části.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1.
Objednateli je po úspěšném absolvování školení Poskytovatelem zasláno osvědčení, příp. i osobní průkaz.

6.2.
Po provedení periodické prohlídky OOPP je Objednateli zaslán hromadný evidenční protokol.

6.3.
Poskytovatel uskuteční školení pro minimální počet osob:

 • IRATA: 5 osob (pozn. maximum je 8 osob)
 • Třída 1 – Střechy a konstrukce: 5 osob (pozn. maximum je 15 osob v Poniklé a Kladně, 10 osob v partnerských polygonech)
 • Třída 2 – Lanové přístupy: 4 osoby (pozn. maximum je 8 osob)
 • Stromolezení: 4 osoby (pozn. maximum je 8 osob)
 • Školení pro provádění periodických prohlídek OOPP: 5 osob (pozn. maximum je 15 osob)

7. Ochrana osobních údajů

7.1.
Ochrana osobních údajů Objednatele, který je fyzickou osobou, nebo zástupce Objednatele – právnické osoby, je poskytována v souladu platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů („GDPR“).

7.2.
Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel zpracovává za účelem realizace Smlouvy tyto osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo (případně název společnosti, její sídlo a korespondenční adresa), adresa elektronické pošty, a telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

7.3.
Poskytovatel zpracovává Osobní údaje pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely vedení Uživatelského účtu. Na Elektronickou adresu Objednatele budou Objednateli zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej Objednatel neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Elektronická adresa Objednatele bude za tímto účelem Poskytovatelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední Smlouvy mezi smluvními stranami.

7.4.
Poskytne-li k tomu Objednatel souhlas, je Poskytovatel oprávněn uveřejnit fotografie/videodokumentaci z absolvovaného školení, na kterém je Objednatel, nebo jeho zástupce, zachycen.

7.5.
Objednatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých Osobních údajích.

7.6.
Bude-li zpracováním osobních údajů Objednatele pověřena třetí osoba, bude Poskytovatel Objednatele o této skutečnosti informovat.

7.7.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.8.
V případě, že by se Objednatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.9.
Požádá-li Objednatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. Doručování

8.1.
Oznámení týkající se vztahů Poskytovatele a Objednatele, zejména týkající odstoupení od Smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany.

8.2.
Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v Uživatelském účtu Objednatele či uvedenou Objednatelem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na Hlavní webové stránce Poskytovatele.

8.3.
Objednatel nebude posílat vybavení OOPP na periodickou prohlídku na dobírku (nebude Poskytovatelem vyzvednuto).

8.4.
Objednatel hradí náklady spojené s navrácením zkontrolovaného vybavení OOPP (tj. náklady na dopravu od Poskytovatele k Objednateli).

9. Závěrečná ustanovení

9.1.
Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena případná práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2.
Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy vyžadují písemnou formu.

9.3.
Smlouva včetně obchodních podmínek účinných v době jejího uzavření je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě.

9.4.
Aktivity ve výškách provozované v Polygonu jsou nebezpečné aktivity, při kterých může dojít ke smrtelným zraněním. V případě pronájmu Polygonu nese Objednatel jakožto nájemce odpovědnost za jakékoliv případné škody, zranění nebo smrt, k nimž došlo ve spojitosti s pronájmem Polygonu. Není-li nájemce schopen nést odpovědnost za takové riziko, nemůže mu být Polygon pronajat. Pronajímatel nenese odpovědnost za jakékoli škody, k nimž by došlo ve spojitosti s použitím pronajatého materiálu.

9.5.
Účastník školení svým podpisem na prezenční listině stvrzuje, že porozuměl obsahu školení v rozsahu osnovy, byl seznámen s povinností respektovat instrukce školitele a s odpovědnostmi za nedodržování a porušování bezpečnostních pokynů a s provozním řádem příslušného Polygonu.

9.6.
Kontaktní údaje Poskytovatele: SINGING ROCK s.r.o., Poniklá 317, 514 01 Poniklá, adresa elektronické pošty polygon@singingrock.cz, telefon +420 607 008 805.

9.7.
Ostatní práva a povinnosti obou stran neobsažená v těchto Obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě se řídí právním řádem České Republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění.

Vzájemné spory mezi Poskytovatelem a Objednatelem řeší obecné soudy. Dozor nad oblastí ochrany Osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz, adr.coi.cz/cs Spotřebitel se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.