Hledat

Obchodní podmínky POLYGON Singing Rock

PDF verze ke stažení

Všeobecné obchodní podmínky

Výcvikových polygonů SINGING ROCK, jejichž provozovatelem je:
SINGING ROCK s.r.o.
se sídlem Poniklá 317, 514 01 Poniklá
identifikační číslo: 03741044
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36256

Pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.singingrock-polygon.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Polygonu SINGING ROCK s.r.o., se sídlem Poniklá 317, 514 01 Poniklá, identifikační číslo: 03741044, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36256 (dále jen „Poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služby (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Objednatel“) prostřednictvím rezervačního systému Poskytovatele provozovaného na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.singingrock-polygon.cz (dále jen „Rezervační systém“). Informace o nabízených službách jsou dostupné na webové stránce Poskytovatele na internetové adrese https://www.singingrock-polygon.cz (dále jen „Hlavní webová stránka“).

1.2. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém i anglickém jazyce.

1.4. Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek platného v době uzavření Smlouvy.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace Objednatele provedené v Rezervačním systému může Objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“) může Objednatel provádět objednávání Služeb.

2.2. Při registraci v Rezervačním systému a při objednávání Služeb je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Objednatelem v Uživatelském účtu a při objednávání Služeb jsou Poskytovatelem považovány za správné a Objednatel nese veškerou odpovědnost za skutečnosti mající původ v uvedení nesprávných údajů.

2.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

2.4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. V případě ztráty uživatelských údajů nebo podezření na zneužití uživatelských údajů je Objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele.

2.5. Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Objednatel svůj Uživatelský účet déle než 6 let nevyužívá, na žádost Objednatele, či v případě, kdy Objednatel poruší své povinnosti ze Smlouvy a/nebo povinnost plynoucí Objednateli z Obchodních podmínek.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Veškerá prezentace Služeb umístěná na Hlavní webové stránce není veřejnou nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o skutečnosti informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu.

Poskytovatel je schopen na základě předchozí a individuální domluvy rovněž zajistit uzavřené školení pro Objednatele, ať už v Polygonu nebo prostorech Objednatele.

3.2. Pro objednání vybraných služeb vyplní Objednatel objednávkový formulář v Rezervačním systému. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném školení (příslušnou Službu v příslušném termínu za příslušnou cenu „registruje“ Objednatel do „elektronického nákupního košíku“ Rezervačního systému polygonu) („Školení“),
 • fakturačních údajích Objednatele a doručovacích údajích pro zaslání osvědčení Objednateli,
 • osobě/osobách, která/kteří se vybraného Školení zúčastní (jméno a datum narození, případně osobní číslo) („Účastníci“).

3.3. Před odesláním objednávky Poskytovateli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Objednatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Dokončit registraci a odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné a Objednatel nese veškerou odpovědnost za skutečnosti mající původ v uvedení nesprávných údajů.

3.4. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon Objednatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané Školení, cenu, osobu Objednatele, a je ze strany Objednatele závazný. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito Obchodními podmínkami před odesláním objednávky na Hlavní webové stránce a potvrzení Objednatele o tom, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil („Objednávka“).

3.5. Poskytovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Objednatele“). Elektronickou poštou Objednatel také při potvrzení Objednávky Poskytovatelem obdrží dokumenty s podrobnými informacemi o objednané službě.

3.6. K uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Objednatelem dochází doručením potvrzené Objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Objednateli elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu Objednatele.

3.7. Objednatel se na Školení objednává pouze přes Rezervační systém, jedině takto je zaručeno, že mu bude zajištěno místo

3.8. V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Poskytovatel splnit, zašle Objednateli na Elektronickou adresu Objednatele nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Objednatele.

3.9. Nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací nabídky Objednatelem prostřednictvím Elektronické pošty objednatele.

3.10. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy a poskytování Služby. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy a poskytování Služby (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena služby a platební podmínky

4.1. Hlavní webová stránka Poskytovatele obsahuje informace o nabízených Službách, a to včetně orientační časové dotace a ceny za konkrétní Službu (Rozsah jednotlivých typů Školení je uveden v osnově školení na stránkách https://www.singingrock-polygon.cz.). Časová dotace a cena za konkrétní Službu se může měnit v návaznosti na údaje uvedené objednatelem v objednávce. Za závaznou časovou dotaci a cenu za konkrétní Službu jsou považovány údaje uvedené ve Smlouvě.

Poskytovatel vždy Objednateli vystaví daňový doklad – fakturu.

Daňový doklad – fakturu zašle Poskytovatel buď v elektronické podobě na Elektronickou adresu Objednatele nebo poštou, případně PPL.

Cenu Služby a případné náklady spojené s dodáním Služby dle Smlouvy může Objednatel uhradit Poskytovateli následujícími způsoby:

 • pro Školení: Třída 1 – Střechy a konstrukce, Třída 2 – Lanové přístupy; – v hotovosti v provozovnách Poskytovatele (dále jen „Polygon“), v den poskytnutí Služby. Seznam Polygonů je dostupný na Hlavní webové stránce.

4.2. Dále pak lze cenu Služby v případě všech Školení uhradit následovně:

 • bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele č. 7711177111/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Účet Poskytovatele“); Objednatel je v takovém případě povinen platbu označit variabilním symbolem uvedeným Poskytovatelem v daňovém dokladu – faktuře;
 • bezhotovostně přes platební terminál v provozovně Poskytovatele na adrese SINGING ROCK, s.r.o., Poniklá 317, 514 01 Poniklá

V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Poskytovatele.

4.3. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Ceny nabízených Služeb jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Na daňovém dokladu – faktuře, vystavené Poskytovatelem, je vždy daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů připočtena. Ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Hlavní webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost stran uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.4. V případě platby dle čl. 4.1. těchto Obchodních podmínek je cena splatná nejpozději v den poskytnutí Služby, a to před započetím poskytování Služby ze strany Poskytovatele. V případě platby dle čl. 4.2. je cena splatná do 14 dnů od uzavření Smlouvy, není-li sjednáno jinak. Je-li Smlouva uzavřena v době kratší než 14 dnů přede dnem poskytnutí Služby, je cena Služby splatná nejpozději v den poskytnutí Služby, a to před započetím poskytování Služby ze strany Poskytovatele.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, nejpozději v den poskytnutí Služby. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli odesláno prostřednictvím Elektronické pošty Objednatele na adresu andrea.stojanova@singingrock.cz.

5.2. Přijetí odstoupení Smlouvy potvrdí Poskytovatel Objednateli bez zbytečného odkladu na adresu, ze které bylo odstoupení od Smlouvy odesláno.

5.3. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší.

5.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit Smlouvu nebo její část v případě:

 • Školení pro veřejnost, kterého se nezúčastní minimální počet osob potřebný pro uspořádání školení dle ust. 6.3. Obchodních podmínek

V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy:

 • a) 14 a více dní před poskytnutím Služby, Poskytovatel vrací Objednateli 100 % ceny Služby
 • b) 4-13 dní před poskytnutím Služby, Poskytovatel vrací Objednateli 30 % ceny Služby
 • c) méně než 3 dny před poskytnutím Služby, Objednatel nemá nárok na vrácení ceny Služby.
V případě, že Objednatel neodstoupí od Smlouvy a v termínu ujednaném ve Smlouvě nevyužije poskytnutí Služby Poskytovatelem, nemá Objednatel nárok na vrácení ceny poskytované Služby, a to ani částečně. V případě, že Objednatel neodstoupí od Smlouvy a v termínu ujednaném ve Smlouvě nevyužije poskytnutí Služby Poskytovatelem a cena nebyla Objednatelem uhrazena, bude Poskytovatel vyžadoval plné uhrazení ceny Služby po Objednateli.

V případě, že bude ze strany Objednatele dodáno lékařské potvrzení nejpozději v den poskytnutí Služby a bude prokázáno, že se Objednatel, resp. Účastník nemohl ze zdravotních důvodů poskytování Služby účastnit, může Poskytovatel Objednateli vrátit část uhrazené ceny za poskytnutí Služby. Vrácení části uhrazené ceny za poskytnutí Služby je zcela závislé na uvážení Poskytovatele a Objednateli na něj nevzniká nárok.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Objednatel se zavazuje přihlásit jako účastníky ke Službě pouze osoby, které ke dni poskytnutí Služby dosáhly 18 let věku, ledaže účastník na Službě plní přípravu k výkonu budoucího povolání. Skutečnost, že účastník účastní na Službě plní přípravu k výkonu budoucího povolání musí být Poskytovateli Objednatelem prokázána nejpozději ke dni poskytnutí Služby.

6.2. Objednatel může čerpat Službu ze strany Poskytovatele pouze v případě, že před poskytnutím Služby budou mít Účastníci Objednatele platné lékařské potvrzení o absolvování lékařské prohlídky zaměřené na pohyb ve výškách a nad volnou hloubkou s kladným doporučením lékaře.

Objednatel je odpovědný za zdravotní stav všech Účastníků, kterým bude Poskytovatelem poskytnuta Služba. Objednatel k poskytování Služby nepřihlásí takové osoby, jejichž zdravotní stav neumožňuje pohyb ve výškách a nad volnou hloubkou.

Objednatel bere na vědomí, že veškeré aktivity v průběhu poskytované Služby vykonávané Účastníky jsou aktivity vykonávané ve výškách a nad volnou hloubkou a jedná se o nebezpečné aktivity, při kterých jsou možná zranění a smrt.

6.3. Objednateli je po úspěšném absolvování Školení zasláno Poskytovatelem osvědčení, příp. i osobní průkaz tam, kde se vystavuje (v případě, že účastník nahrál před poskytnutím Služby svou fotografii do Rezervačního systému), pro jednotlivé Účastníky.

6.4. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel poskytuje Služby pro minimální počet osob:

 DRUH ŠKOLENÍ
 MINIMÁLNÍ POČET OSOB
 IRATA  8 osob
 Třída 1
 9 osob
 Třída 2 Úvodní  7 osob
 Třída 2 Opakovací
 8 osob
 Lanové parky  9 osob
 Evakuace z lanových drah  9 osob
 Sebezáchrana z regálových zakladačů  11 osob
 První pomoc a záchrana  5 osob
 Stromolezení Úvodní  4 osoby
 Stromolezení Opakovací  8 osob
 Evakuace a první pomoc ve Stromolezení  8 osob
 Periodické prohlídky OOPP  5 osob

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů Objednatele, který je fyzickou osobou, nebo zástupce Objednatele – právnické osoby, je poskytována v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů („GDPR“).

7.2. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel zpracovává za účelem realizace Smlouvy tyto osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo (případně název společnosti, její sídlo a korespondenční adresa), adresa elektronické pošty, a telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

7.3. Poskytovatel zpracovává Osobní údaje pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely vedení Uživatelského účtu. Na Elektronickou adresu Objednatele budou Objednateli zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej Objednatel neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Elektronická adresa Objednatele bude za tímto účelem Poskytovatelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední Smlouvy mezi smluvními stranami.

7.4. Poskytne-li k tomu Objednatel souhlas, je Poskytovatel oprávněn uveřejnit fotografie/videodokumentaci z absolvovaného školení, na kterém je Objednatel, nebo jeho zástupce, zachycen.

7.5. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých Osobních údajích.

7.6. Bude-li zpracováním osobních údajů Objednatele pověřena třetí osoba, bude Poskytovatel Objednatele o této skutečnosti informovat.

7.7. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.8. V případě, že by se Objednatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.9. Požádá-li Objednatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Veškeré vztahy Objednatele a Poskytovatele upravené těmito Obchodními podmínkami a vznikající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem a obecně závaznými právními předpisy.

8.2. Smlouva včetně Obchodních podmínek účinných v době jejího uzavření je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě.

8.3. Účastník svým podpisem na prezenční listině stvrzuje, že porozuměl obsahu Školení v rozsahu osnovy, byl seznámen s povinností respektovat instrukce školitele Poskytovatele a s odpovědnostmi za nedodržování a porušování bezpečnostních pokynů a s provozním řádem příslušného Polygonu.

8.4. Kontaktní údaje Poskytovatele: SINGING ROCK s.r.o., Poniklá 317, 514 01 Poniklá, adresa elektronické pošty polygon@singingrock.cz, telefon +420 607 008 805.

8.5. Ostatní práva a povinnosti obou stran neobsažená v těchto Obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě se řídí právním řádem České Republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění.

Vzájemné spory mezi Poskytovatelem a Objednatelem řeší obecné soudy. Dozor nad oblastí ochrany Osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Je-li Objednatelem spotřebitel, je k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz , http://adr.coi.cz/cs Spotřebitel se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.