Normy

Seznam norem pro osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky (OOPP):

 • EN 341:2012 OOPP - Slaňovací zařízení pro záchranu
 • EN 353-1:2003 OOPP- Pohyblivé zachycovače pádu - pevné vedení
 • EN 353-2:2003 OOPP- Pohyblivé zachycovače pádu - poddajné vedení
 • EN 354:2011 OOPP- Spojovací prostředky
 • EN 355:2003 OOPP- Tlumiče pádu
 • EN 358:2001 OOPP - Pásy pro pracovní polohování, ...
 • EN 360:2003 OOPP - Zatahovací zachycovače pádu
 • EN 361:2003 OOPP - Zachycovací postroje
 • EN 362:2005 OOPP - Spojky
 • EN 363:2008 OOPP - Systémy zachycení pádu
 • EN 364:1996 OOPP - Zkušební metody
 • EN 365:2005 OOPP - Všeobecné požadavky na návody k používání a značení
 • EN 397:2012 Průmyslové ochranné přilby
 • EN 795:1998 Ochrana proti pádům z výšky - Kotvící zařízení
 • EN 795/A1:2001 Ochrana proti pádům z výšky - Kotvící zařízení (změna A1:2001)
 • EN 813:2009 OOP pro prevenci pádů z výšky - Sedací postroje
 • EN 1496:2007 Záchranné prostředky - Záchranná zdvihací zařízení
 • EN 1497:2008 Záchranné prostředky - Záchranné postroje
 • EN 1498:2008 Záchranné prostředky - Záchranné smyčky
 • EN 1868:1998 OOPP - Seznam ekvivalentních termínů
 • EN 1891:2000 Nízko průtažná lana s opláštěným jádrem
 • EN 12841:2007 Systémy lanového přístupu
 • EN 13374:2005 OOP pro prevenci pádů z výšky - Systémy dočasné ochrany volného okraje96770EN 341:2012
Prostředky ochrany osob proti pádu
Slaňovací zařízení pro záchranu
(Personal fall protection equipment - Descender devices for rescue)

Anotace: ČSN EN 341
Tato evropská norma uvádí požadavky, metody zkoušení, značení a informace poskytované výrobcem pro slaňovací zařízení, která obsahují slaňovací vedení (dále zmiňována jako vedení), určená pro záchranu a k ochraně proti pádům v záchranném systému, který je systémem ochrany osob proti pádu. Tato evropská norma neurčuje požadavky pro slaňovací zařízení, která jsou používaná pro slaňování v horolezectví, lanovém přístupu nebo pracovních polohovacích systémech.

Třídicí znak: 832627
Vydána: 1.2012
Kat. čís.: 8990896763 EN 353-1:2003
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 1
Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení
(Personal protective equipment against falls from a height - Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line)

Anotace: ČSN EN 353-1
Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení, obyčejně připevněném nebo začleněném v pevném žebříku nebo
příčlích přiměřeně přizpůsobených k vhodným konstrukcím. Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení odpovídající této normě jsou podsystémy tvořící jeden ze systémů zachycení pádu obsažených v EN 363, v kombinaci se zachycovacím postrojem specifikovaným v EN 361 včetně předního připojovacího bodu vhodně umístěného, pokud jde o zachycení pádu. Změny proti předchozí normě: Doplnění kapitoly 3 o definici vodorovné vzdálenosti. Doplnění článku 4.2 o požadavky na spojovací prostředky. Doplnění o článek 4.7 Značení a informace. Rozdělení kapitoly 6 na kapitolu 6 Značení a 7 Informace poskytované výrobcem a doplnění požadavků. Doplnění o kapitolu 8 Balení, Přílohu ZA a Bibliografii. V příloze ZA uvádí, které články této evropské normy jsou vhodné k podpoře požadavků směrnice 89/686/EEC, Přílohy II.

Třídicí znak: 832625
Vydána: 3.2003 Harmonizace
Kat. čís.: 6655896763EN 353-2:2003
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2
Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení
(Personal protective equipment against falls from a height - Part 2: Guided type fall arresters including a flexible anchor line)

Anotace: ČSN EN 353-2
Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení, které může být zajištěno na horním kotvicím bodě. Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení vyhovující této evropské normě jsou podsystémy tvořící jednu z částí systému zachycení pádu obsažených v EN 363. Změny proti předchozí normě: Doplnění článku 4.2 o spojovací prostředky, o požadavky na otevírací zařízení, o požadavky na tlumič pádu integrovanému ve spojovacím prostředku. Rozdělení článku 4.4 na požadavky na zajišťovací vedení a na pohyblivý zachycovač pádu včetně spojovacího prostředku a spojky. Upřesnění požadavků v článku 4.5 na záchytnou vzdálenost. Vypuštění článku dynamická pevnost. Doplnění o článek 4.7 Značení a informace. Článek 5.2.2 rozdělen na zkoušku zajišťovacího vedení a pohyblivého zachycovače pádu včetně spojovacího prostředku a spojky. Rozdělení kapitoly 6 na kapitolu 6 Značení a 7 Informace poskytované výrobcem a doplnění požadavků. Doplnění o kapitolu 8 Balení, Přílohu ZA a Bibliografii V příloze ZA uvádí, které články této evropské normy jsou vhodné k podpoře požadavků směrnice 89/686/EEC, Přílohy II.

Třídicí znak: 832625
Vydána: 3.2003 Harmonizace
Kat. čís.: 6655996753 EN 354:2011
Prostředky ochrany osob proti pádu
Spojovací prostředky
(Personal fall protection equipment - Lanyards)

Anotace: ČSN EN 354
Tato evropská norma určuje požadavky, metody zkoušení, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro spojovací prostředky. Spojovací prostředky odpovídající této evropské normě jsou používány jako spojovací prvky nebo součástí v systémech ochrany osob proti pádu (tj. zadržovacích systémech, pracovních polohovacích systémech, systémech lanového přístupu, systémech zachycení pádu a záchranných systémech). Příloha A uvádí Významné technické změny mezi touto evropskou normou a předchozím vydáním EN 354:2002. Příloha ZA uvádí Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky ES směrnice 89/686/EHS.

Třídicí znak: 832621
Vydána: 1.2011 Harmonizace
Kat. čís.: 8757796759EN 355:2003
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky
Tlumiče pádu
(Personal protective equipment against falls from a height - Energy absorbers)

Anotace: ČSN EN 355
Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro tlumiče pádu. Tlumiče pádu odpovídající této evropské normě jsou používány jako prvky nebo součástí buď integrované ve spojovacím prostředku, zajišťovacím vedení nebo zachycovacím postroji nebo v kombinaci s jedním z nich. Kombinace tlumiče pádu a spojovacího prostředku jsou podsystémy vytvářející jeden ze systému zachycení pádu uvedených v EN 363, je-li kombinován se zachycovacím postrojem specifikovaným v EN 361. Změny proti předchozí normě: Doplnění článku 4.4 o požadavky na záchytnou vzdálenost. Doplnění o článek 4.6 Značení a informace. Doplnění článku 5.2.2.1 a 5.2.2.2 o obrázky. Rozdělení kapitoly 6 na kapitolu 6 Značení a 7 Informace poskytované výrobcem a doplnění požadavků. Doplnění o kapitolu 8 Balení, Přílohu ZA a Bibliografii. V příloze ZA uvádí, které články této evropské normy jsou vhodné k podpoře požadavků směrnice 89/686/EEC, Přílohy II.

Třídicí znak: 832622
Vydána: 3.2003 Harmonizace
Kat. čís.: 6656396757 EN 358:2001
Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky
Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky
(Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height - Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards)

Anotace: ČSN EN 358
Tato evropská norma se vztahuje na pásy a spojovací prostředky pracovního polohování nebo zadržení. Norma specifikuje požadavky, zkoušení, značení a informace dodávané výrobcem. Stanoví požadavky na návrh a konstrukci pásu, pracovního polohovacího spojovacího prostředku, materiály, spojky a vznítitelnost. Stanoví požadavky na statickou a dynamickou pevnost, korozní odolnost. Popisuje zkušební zařízení pro zkoušení pásů pro pracovní polohování a zadržení a pracovních polohovacích spojovacích prostředků. Popisuje metody zkoušky statické pevnosti pásu, pásu s integrovaným pracovním polohovacím spojovacím prostředkem a oddělitelného pracovního polohovacího spojovacího prostředku s prvkem nastavení délky. Popisuje metody zkoušení dynamické pevnosti a zkoušení korozní odolnosti. Uvádí jaké informace musí poskytovat výrobce, způsob značení a balení. V příloze ZA uvádí, které články této evropské normy jsou vhodné k podpoře požadavků směrnice 89/686/EEC, Přílohy II.

Třídicí znak: 832651
Vydána: 4.2001 Harmonizace
Kat. čís.: 6076596761EN 360:2003
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky
Zatahovací zachycovače pádu
(Personal protective equipment against falls from a height - Retractable type fall arresters)

Anotace: ČSN EN 360
Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro zatahovací zachycovače pádu. Zatahovací zachycovače pádu odpovídající této evropské normě jsou podsystémy tvořících jeden ze systému zachycení pádu uvedených v EN 363, jsou-li kombinovány se zachycovacím postrojem specifikovaným v EN 361. Změny proti předchozí normě : Doplnění článku 4.2 o požadavky na tlumiče pádu neintegrované a integrované v zatahovacím zachycovacím prostředku. Doplnění o článek 4.8 Značení a informace. Upřesnění postupu v článku 5.4. Rozdělení kapitoly 6 na kapitolu 6 Značení a 7 Informace poskytované výrobcem a doplnění požadavků. Doplnění o kapitolu 8 Balení, Přílohu ZA a Bibliografii.. V příloze ZA uvádí, které články této evropské normy jsou vhodné k podpoře požadavků směrnice 89/686/EEC, Přílohy II.

Třídicí znak: 832624
Vydána: 3.2003 Harmonizace
Kat. čís.: 6656496764EN 361:2003
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky
Zachycovací postroje
(Personal protective equipment against falls from a height. Full body harnesses)

Anotace: ČSN EN 361
Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro zachycovací postroje. Jiné typy podpory těla specifikované v jiných evropských normách, např. EN 358, EN 813 nebo EN 1947, smí být začleněny do zachycovacího postroje. Systémy zachycení pádu jsou specifikovány v EN 363. Změny proti předchozí normě: Doplnění kapitoly 3 o definici připojovacího bodu. Doplnění obrázku 1 o připojovací prvky pro pracovní polohování a zadržovací systém, doplnění o obrázek 2. Doplnění článku 4.2 o požadavky na pevnost vláken ze syntetických materiálů. Doplnění 4.5 o normu EN 813. Doplnění o článek 4.6 Značení a informace. Doplnění článku 5.2.2 o požadavky podle EN 892. Rozdělení kapitoly 6 na kapitolu 6 Značení a 7 Informace poskytované výrobcem a doplnění požadavků. Doplnění o kapitolu 8 Balení, Přílohu ZA a Bibliografii. V příloze ZA uvádí, které články této evropské normy jsou vhodné k podpoře požadavků směrnice 89/686/EEC, Přílohy II.

Třídicí znak: 832620
Vydána: 3.2003 Harmonizace
Kat. čís.: 6657696762EN 362:2005
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky
Spojky
(Personal protective equipment against falls from a height. Connectors)

Anotace: ČSN EN 362
Tento dokument specifikuje požadavky, metody zkoušení, značení a informace poskytované výrobcem spojek. Spojky odpovídající tomuto dokumentu jsou používány jako spojovací prvky v systémech ochrany osob proti pádu, tj. zachycení pádu, pracovní polohování, lanovém přístupu, zadržovacích a záchranných systémech.

Třídicí znak: 832623
Vydána: 7.2005 Harmonizace
Kat. čís.: 7356696769EN 363:2008
Prostředky ochrany osob proti pádu
Systémy ochrany osob proti pádu
(Personal fall protection equipment - Personal fall protection systems)

Anotace: ČSN EN 363
Tato evropská norma specifikuje všeobecné charakteristiky a sestavení systému ochrany osob proti pádu. Uvádí příklady specifických typů systémů ochrany osob proti pádu a popisuje, jak mají být součásti sestaveny do systémů. Norma pojednává o: zadržovacím systému, pracovním polohovacím systému, systému lanového přístupu, systému zachycení pádu, záchranném systému.

Třídicí znak: 832650
Vydána: 9.2008 Harmonizace
Kat. čís.: 8169596768EN 364:1996
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky
Zkušební metody
(Personal protective equipment against falls from a height. Test methods)

Anotace: ČSN EN 364
Norma je identická s EN 364:1992. Specifikuje zkušební metody pro materiály, součásti a systémy ve spojení s ochrannými prostředky proti pádům z výšky takto: zkušební zařízení a zkušební metody statických zkoušek; zkušební zařízení pro dynamické zkoušky, včetně zkušebního torza; zkušební metody pro zkoušky dynamického výkonu a dynamické zatížitelnosti součástí a systémů; korozní zkoušky kovových součástí; zkušební zařízení a zkušební metody pro klimatizační a únavové zkoušky. Tato norma dává doporučení časového plánu zkoušek. Norma obsahuje následující kapitoly: kap. 3 Termíny a definice, kap. 4 Technické požadavky na zkušební zařízení, kap. 5 Zkušební metody. ČSN EN 364 (83 2660) byla vydána v lednu 1996. Nahradila spolu s ČSN EN 361 (83 2620) z ledna 1996 články 1 až 9, 16 až 17, 24 až 32, 36, 38 až 39, 47 až 49, 57 až 58, 71 až 72, 74, 76 a 78 ČSN 83 2611 z 19.7.1989. Dále mění článek 37, název článku 79, 83, 96, 100 a dodatek výše uvedené normy.

Třídicí znak: 832660
Vydána: 1.1996 Harmonizace
Kat. čís.: 1850196766EN 365:2005
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky
Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení
(Personal protective equipment against falls from a height - General requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging)

Anotace: ČSN EN 365
Tato evropská norma specifikuje minimální všeobecné požadavky na návody pro používání, údržbu, periodickou prohlídku, opravy, značení a balení OOP, které zahrnují zařízení držící tělo a jiné prostředky používané ve spojení se zařízením držícím tělo, k zabránění pádů, pro přístup, výstup a pracovní polohování, k zadržení pádů a pro záchranu. Tato evropská norma není určená k pokrytí: 1) specifických požadavků, které se týkají pouze zvláštních OOP nebo jiných prostředků pro ochranu proti pádům z výšky a jejich používání, které mohou být specifikované v příslušných evropských normách; 2) OOP nebo jiných prostředků pro ochranu proti pádům z výšky používaných při jakýchkoliv rekreačních a sportovních činnostech.

Třídicí znak: 832601
Vydána: 5.2005 Harmonizace
Kat. čís.: 7316696756EN 397:2012
Průmyslové ochranné přílby
(Industrial safety helmets)

Anotace: ČSN EN 397
Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody pro průmyslové ochranné přilby. Požadavky pro tento typ přileb jsou rozděleny na povinné a nepovinné. Mezi základní povinné požadavky patří hlavně tlumení nárazu a odolnost proti průrazu při různých podmínkách klimatizování, u nepovinných požadavků jsou pak nejdůležitější elektrické vlastnosti, příčná deformace a postřik roztaveným kovem. V normě jsou rovněž zahrnuty požadavky na značení a informace pro uživatele s důrazem na bezpečnostní hlediska.

Třídicí znak: 832141
Vydána: 9.2012
Kat. čís.: 9141096751EN 795:1998
Ochrana proti pádům z výšky
Kotvicí zařízení - Požadavky a zkoušení
(Protection against falls from a height - Anchor devices - Requirements and testing)

Anotace: ČSN EN 795
Tato norma specifikuje požadavky, zkušební metody a návody k používání a značení pro kotvicí zařízení navržená výlučně pro používání s osobním ochranným prostředkem proti pádům z výšky. Tuto normu nelze použít na háky navržené podle EN 517 nebo obslužné lávky podle EN 516, ani na pevné kotvicí body tvořené částí originální konstrukce.

Třídicí znak: 832628
Vydána: 6.1998 Harmonizace
Kat. čís.: 5137896751EN 795 A1:2001
Ochrana proti pádům z výšky
Kotvicí zařízení - Požadavky a zkoušení
(Protection against falls from a height - Anchor devices - Requirements and testing)

Změna: A1 Proti původnímu znění EN 795:1996 změna A1:2000 upravuje a rozšiřuje požadavky a zkušební metody na kotvící zařízení držící vlastní hmotností. Dále upravuje kapitolu 6, která je nově rozdělena na kapitolu 6 Značení a kapitolu 7 Informace poskytované výrobcem. Mění ustanovení v příloze A, ruší přílohu B a doplňuje přílohu ZA.

Vydána: 10.2001
Kat. čís.: 6307896772EN 813:2009
Prostředky ochrany osob proti pádu
Sedací postroje
(Personal fall protection equipment - Sit harnesses)

Anotace: ČSN EN 813:2009
Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace poskytované výrobcem pro sedací postroje, které jsou použity v zadržení, pracovních polohovacích systémech a systémech lanového přístupu, kde je požadován nízký bod připojení. Sedací postroje nejsou vhodné, aby byly použity pro účely zachycení pádu.

Třídicí znak: 832629
Vydána: 4.2009 Harmonizace
Kat. čís.: 8304196754EN 1891:2000
Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky
Nízko průtažná lana s opláštěným jádrem.
(Personal protective equipment for the prevention of falls from a height - Low stretch kernmantel ropes)

Anotace: ČSN EN 1891
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1891:1998. Evropská norma EN 1891:1998 má status české technické normy. Norma se týká konstrukce nízko průtažných textilních lan s opláštěným jádrem o průměru od 8,5 mm do 16 mm, používaných osobami v lanovém přístupu, včetně všech druhů pracovního polohování a zadržení, pro záchranu a v speleologii. Jsou definovány dva typy nízko průtažného lana s opláštěným jádrem: A a B. Norma obsahuje následující kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Požadavky, kapitolu 5 - Zkušební metody, kapitolu 6 - Označení a kapitolu 7 - Informace poskytované výrobcem včetně návodů k používání. Dále norma uvádí informativní Přílohy A a ZA. Za pozornost stojí příloha ZA, kde je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU 89/686/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy, jak jsou vyjmenovány v tabulce ZA.1, podporují splnění podstatných požadavků směrnice 89/686/EHS, Přílohy II. ČSN EN 1891 (83 2641) byla vydána v lednu 2000.

Třídicí znak: 832641
Vydána: 1.2000 Harmonizace
Kat. čís.: 5766296767EN 12841:2007
Prostředky ochrany osob proti pádu
Systémy lanového přístupu - Nastavovací zařízení lana
(Personal fall protection equipment - Rope access systems - Rope adjustment devices)

Anotace: ČSN EN 12841
Tato evropská norma platí pro nastavovací zařízení lana určených pro použití v systémech lanového přístupu. Norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace poskytované výrobcem. Nastavovací zařízení lana odpovídající této evropské normě mohou být navrženy pro použití jednou osobou, nebo v případě záchrany, pro dvě osoby současně. Nastavovací zařízení lana jak jsou specifikována, nejsou vhodná pro použití v systému zachycení pádu.

Třídicí znak: 832635
Vydána: 5.2007 Harmonizace
Kat. čís.: 7841496760EN 1496:2007
Prostředky ochrany osob proti pádu
Záchranná zdvihací zařízení
(Personal fall protection equipment - Rescue lifting device)

Anotace: ČSN EN 1496
Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace poskytované výrobcem pro záchranná zdvihací zařízení. Záchranná zdvihací zařízení odpovídající této evropské normě jsou používána jako součásti nebo podsystémy záchranných systémů. POZNÁMKA - Záchranná zdvihací zařízení podle této evropské normy mohou být kombinována s dalšími součástmi nebo podsystémy, např. slaňovacími zařízeními pro záchranu (EN 341), zatahovacími zachycovači pádu (EN 360).

Třídicí znak: 832670
Vydána: 7.2007
Kat. čís.: 7890296752EN 1497:2008
Prostředky ochrany osob proti pádu
Záchranné postroje
(Personal fall protection equipment - Rescue harnesses)

Anotace: ČSN EN 1497
Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace dodávané výrobcem pro záchranné postroje. Záchranné postroje vyhovující této evropské normě jsou použity jako součásti záchranných systémů, které jsou systémy ochrany osob proti pádu. Záchranné postroje nejsou určeny, aby byly použity jako zařízení držící tělo v systémech zachycení pádu.

Třídicí znak: 832671
Vydána: 4.2008 Harmonizace
Kat. čís.: 8080396771EN 1498:2007
Prostředky ochrany osob proti pádu
Záchranné smyčky
(Personal fall protection equipment - Rescue loops)

Anotace: ČSN EN 1498
Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace poskytované výrobcem pro záchranné smyčky. Záchranné smyčky odpovídající této evropské normě jsou používány jako součásti záchranných systémů.

Třídicí znak: 832672
Vydána: 7.2007
Kat. čís.: 7890396765EN 1868:1998
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky
Seznam ekvivalentních termínů
(Personal protective equipment against falls from a height - List of equivalent terms)

Anotace: ČSN EN 1868
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1868:1997. Evropská norma EN 1868:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma je použitelná pro osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Tato norma specifikuje seznam termínů použitých pro definování osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky. Termíny jsou seřazeny v abecedním pořadí v třech úředních jazycích CEN, angličtině, francouzštině a němčině. Termíny nebo výklady uvedené v závorkách jsou přidány výlučně pro lepší pochopení. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Ekvivalentní termíny (Anglicky/Německy/Francouzsky/Česky), kapitolu 3 - Ekvivalentní termíny (Francouzsky/Anglicky/Německy/Česky) a kapitolu 4 - Ekvivalentní termíny (Německy/Anglicky/ /Francouzsky/Česky). Norma dále obsahuje ještě informativní Přílohu NA, která obsahuje termíny, seřazené v abecedním pořadí počínaje češtinou (Česky/Anglicky/Německy/Francouzsky). Definice norma neobsahuje. Jde v podstatě o čtyřjazyčný slovník. ČSN EN 1868 (83 2603) byla vydána v říjnu 1998.

Třídicí znak: 832603
Vydána: 10.1998 Harmonizace
Kat. čís.: 52970